Voorwaarden lidmaatschap

Een schietsportvereniging is door de aard van de sport geen gewone vereniging. We zijn dan ook genoodzaakt bijzonder voorwaarden te stellen aan onze leden. Wanneer je lid wordt van onze vereniging zal je je moeten conformeren aan de volgende voorwaarden:

  • Je verklaart de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
  • Je verklaart geen lid te zijn geweest, te zijn of te zullen worden van enige organisatie die haar doelstellingen tracht te verwezenlijken langs wegen en/of met gebruikmaking van middelen welke in strijd zijn met de Nederlandse Wet gedurende zijn/haar lidmaatschap van schietsport vereniging Flobert.
  • Je verklaart tevens niet veroordeeld te zijn wegens enig delict, in het bijzonder enig geweldsmisdrijf, dat te zijner tijd een beletsel kan vormen voor de verkrijging van een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG).
  • Je overlegt een Verklaring Omtrent Gedrag die niet ouder is dan 2 maanden waarbinnen de aanvraag tot lidmaatschap wordt verstuurd.
  • Je gaat akkoord met het naleven van de reglementen opgesteld door schietsport vereniging Flobert.
  • Je conformeert je te allen tijde aan de geldende Nederlandse wetgeving.
  • Je hebt kennis genomen van het huishoudelijk reglement en de statuten van schietsport vereniging Flobert.